Difuzare de tranzacționare


Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Calendar Economic

Traducere "à la négociation sur un marché réglementé" difuzare de tranzacționare română la tranzacționare pe o piață reglementată la tranzacționarea pe o piață reglementată Alte traduceri Lorsqu'une valeur mobilière admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF sans le consentement de l'émetteur, celui-ci ne doit être assujetti à aucune obligation d'information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à ce MTF.

În cazul în care o valoare mobiliară admisă la tranzacționare pe o piață reglementată este tranzacționată în același timp pe un MTF fără consimțământul emitentului, acesta nu trebuie supus nici unei obligații de informare financiară inițială, periodică sau specifică în privința acestui MTF. Les États membres devraient aussi pouvoir appliquer l'obligation de déclarer les transactions prévue par la présente directive à des instruments financiers qui difuzare de tranzacționare sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.

De asemenea, statele membre ar trebui să poată aplica obligația prevăzută în prezenta directivă de a declara tranzacțiile la anumite instrumente financiare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Les États membres font en sorte que toute admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur leur territoire soit subordonnée à la publication d'un prospectus. Statele membre procedează astfel încât orice admitere de valoare mobiliară la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată situată sau operând pe teritoriul lor să fie supusă publicării unui prospect. Toute information diffusée oralement ou par écrit en ce qui concerne l'offre au public ou difuzare de tranzacționare à la négociation sur un marché réglementé, même si elle n'a pas de visée promotionnelle, concorde toujours avec les informations fournies dans le prospectus.

Orice informaţie difuzată pe cale orală sau în scris în ceea ce priveşte oferta publică sau admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementatăchiar dacă aceasta nu are caracter promoţional, concordă întotdeauna cu informaţiile difuzate în prospect.

Lorsque des titres d'emprunt sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le point 4. În cazul în care titlurile de împrumut sunt preschimbabile sau convertibile în acțiuni deja admise la tranzacționare pe o piață reglementatăsunt de asemenea furnizate informațiile solicitate la punctul 4.

Ce sunt semnalele de tranzactionare

Această obligație de a difuzare de tranzacționare informații privind finanțarea ar trebui să se aplice și atunci când un AFIA administrează FIA care obțin controlul asupra unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Il convient aussi de modifier cette définition pour tenir compte du fait que, dans certains États membres, les difuzare de tranzacționare de valeurs difuzare de tranzacționare admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent être des personnes physiques.

De asemenea, este oportună modificarea definiției "emitentului" pentru a se ține cont de faptul că, în anumite state membre, emitenții de valori mobiliare care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi persoane fizice.

difuzare de tranzacționare

Tous les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union devraient faire l'objet d'une surveillance de la difuzare de tranzacționare d'une autorité compétente d'un État membre, qui veille au respect de leurs obligations.

Toți emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată în cadrul Uniunii ar trebui să fie supravegheați de către o autoritate competentă a unui stat membru pentru a se asigura faptul că aceștia își respectă obligațiile. Ces informations clés devraient porter sur les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché difuzare de tranzacționare, et les principaux risques présentés par ceux-ci.

Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?

Astfel de informații esențiale ar trebui să indice principalele caracteristici și riscuri asociate ale emitentului, ale eventualilor garanți difuzare de tranzacționare ale valorilor mobiliare oferite sau admise la tranzacționarea pe o piață reglementată.

L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut inclure dans les conditions définitives toute information supplémentaire indiquée à l'annexe XXI. Emitentul, ofertantul sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată poate include oricare dintre difuzare de tranzacționare suplimentare prevăzute în anexa XXI în condițiile finale.

La revente ultérieure de ces valeurs ou leur vente directe au public par voie d'admission à la négociation sur un marché difuzare de tranzacționare exige, en revanche, la publication d'un prospectus.

Top 10 idei de tranzacționare pentru 2019

Revânzarea ulterioară a acestor valori sau vânzarea lor directă publicului prin admitere la tranzacționare pe o piață reglementată impune, în schimb, publicarea unui prospect. Toute communication à caractère promotionnel se rapportant à l'offre de valeurs mobilières au public ou opțiunea de matematică financiară leur admission à la négociation sur un marché réglementé respecte difuzare de tranzacționare principes énoncés aux paragraphes 2 à 5.

Orice comunicare cu caracter promoțional care se raportează la oferta publică de valori mobiliare sau la admiterea lor la tranzacționarea pe o piață reglementată respectă principiile prevăzute la alineatele 2 - 5.

Top 10 idei de tranzacționare pentru Top difuzare de tranzacționare idei de tranzacționare pentru Ianuarie 13, Întraderii și investitorii din întreaga lume au experimentat unul dintre cei mai interesați ani de pe piețele financiare. Tensiunile comerciale între Statele Unite și China, tulburările continue legat de Brexit și un accident în piața criptomonedelor au fost doar câteva evenimente care s-au plasat în centrul atenției. Cu toate acestea, aceste evenimente creează oportunitățile pentru ca anul să fie an foarte interesant pentru piețele financiare. În articolul de astăzi, analizăm primele 10 idei de tranzacționare pentru noul an pentru instrumente care sunt disponibile pe platforma Admiral Markets. Amintiți-vă: tranzacționarea nu se referă numai la idee, ci și la execuția și gestionarea riscurilor de tranzacționare.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine est habilitée à vérifier que les activités promotionnelles concernant l'offre au public ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières sont conformes aux principes énoncés difuzare de tranzacționare paragraphes 2 à 5.

Autoritatea competentă a statului membru de origine este împuternicită să verifice că activitățile promoționale privind oferta publică sau admiterea la tranzacționarea pe o piață reglementată de valori mobiliare sunt conforme cu principiile prevăzute la alineatele 2 - 5.

Actuellement, les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé sont assujetties à des obligations permanentes d'information, mais ne sont pas tenues de publier régulièrement des renseignements actualisés. În prezent, emitenții de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt supuși unor obligații permanente de informare, dar nu sunt obligați să publice în mod regulat informații actualizate.

Pentru a asigura coerența și a facilita obținerea de către persoanele supuse obligațiilor respective și de către investitori a unei imagini de ansamblu și a unui acces compact la aceste dispoziții, este de dorit să se includă în prezentul regulament actele delegate referitoare la normele menționate mai sus. Pentru a se asigura că domeniul de aplicare al acestei derogări este limitat, astfel încât să se evite lacunele de reglementare, este necesar ca aceste contracte să impună atât cumpărătorului, cât și vânzătorului să dețină mecanisme proporționate pentru a efectua sau a primi livrarea mărfii suport după expirarea contractului.

Cependant, lorsque la contrepartie proposée par l'offrant ne consiste pas en des titres liquides admis à la négociation sur un marché réglementé, cette contrepartie doit porter, à titre d'option, sur des espèces. Cu toate acestea, atunci când contrapartida propusă de ofertant nu constă în valori mobiliare lichide admise la tranzacționare pe o piață reglementatăaceastă contrapartidă trebuie asigurată, cu titlu de opțiune, în numerar.

difuzare de tranzacționare

Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d'être négocié librement. Aceste norme garantează că orice instrument financiar admis la tranzacționare pe o piață reglementată poate face obiectul unei tranzacționări echitabile, ordonate și eficiente și, în cazul valorilor mobiliare, poate fi tranzacționat în mod liber.

L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé remet tous les projets de prospectus à l'autorité compétente, par voie électronique et sous une forme électronique consultable.

Traducere "à la négociation sur un marché réglementé" în română

Emitentul, ofertantul sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată transmite autorității competente toate proiectele de prospect prin mijloace electronice și într-un format electronic cu funcționalități de căutare. Un prospectus reste valide douze mois après sa publication, pour d'autres offres au public ou d'autres admissions à la négociation sur un marché réglementé, pour autant qu'il soit complété par les éléments requis en vertu de l'article Un prospect rămâne valabil douăsprezece luni de la publicarea sa, pentru alte oferte publice sau alte admiteri difuzare de tranzacționare tranzacţionarea pe o piaţă reglementatăatât timp cât se completează cu elementele impuse conform articolului L'émetteur ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou des dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.

difuzare de tranzacționare

Emitentul sau persoana care a solicitat admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată fără acordul emitentului nu este responsabilă de erorile sistemice sau deficiențele din mijloacele media în care au fost comunicate informațiile reglementate.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

difuzare de tranzacționare

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  1. Strategia pentru opțiuni binare 2022 funcționează cu adevărat
  2. Criptomonede ; Deși există diverse produse financiare care pot fi folosite pentru a tranzacționa pe aceste piețe, una dintre metodele mai populare este tranzacționarea de CFD-uri adică a Contractelor pe Diferențe de Curs.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.